IV Rendez-Vous Klasycznych Pojazdów Marki Citroen 2024 r.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ –> http://amicale-citroen-pologne.org/?page_id=1617

IV Rendez-Vous Klasycznych Pojazdów Marki Citroen odbędzie się ponownie w Międzyzdrojach w dniach 30.05-2.06.2024r.

Szczegółowy program spotkania już wkrótce.

Zakwaterowanie w pięknie położonym nad samym morzem hotelu Amber Baltic przy samej Promenadzie Gwiazd, w pokojach z balkonem i z widokiem na morze.

W trakcie imprezy:

Wystawa samochodów na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach połączona z Dniami Francuskimi

Ognisko na plaży dla uczestników Zlotu

Przebierany bal komandorski w temacie: Morskie Opowieści

I wiele innych atrakcji!

Koszt udziału:

900 zł / osoba dorosła dla osób będących członkami Stowarzyszenia

500 zł / dziecko do lat 8

1300 zł / osoba dorosła dla osób spoza stowarzyszenia

700 zł / dziecko do lat 8 (dla osób spoza stowarzyszenia)

Liczba miejsc ograniczona

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:

Magda Sołtysik tel. 793476702

REGULAMIN ZLOTU ZABYTKOWYCH POJAZDÓW MARKI CITROËN, MIĘDZYZDROJE 2024

 1. Impreza organizowana jest przez AMICALE CITROËN POLOGNE, zwanym dalej Organizatorem.
 2. W Zlocie mogą brać udział wyłącznie pojazdy marki CITROËN wyprodukowane do 31 grudnia 2000 roku, przy czym
  Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do udziału w Zlocie pojazdów młodszych o szczególnej wartości
  historycznej.
 3. Organizator przyjmuje zgłoszenia i rejestruje załogi najpóźniej do dnia 31 marca 2024 r. W przypadku nadmiaru zgłoszeń
  pierwszeństwo przysługuje załogom najstarszych pojazdów oraz członkom stowarzyszenia. Organizator gwarantuje w
  pakiecie zlotowym okolicznościową koszulkę przy zapisach również do 31 marca 2024 r. Później koszulka będzie
  odpłatna.
 4. Wszystkie szkody wynikłe ze startu w Zlocie, tak wobec siebie, swoich pojazdów, jak i osób trzecich uczestnicy Zlotu
  zobowiązani są pokryć we własnym zakresie.
 5. Udział w Zlocie, w przejazdach i paradach nie zwalnia uczestników od przestrzegania przepisów ruchu drogowego z
  wyłączeniem przejazdów z asystą policji, mających wpływ na pierwszeństwo przejazdu.
 6. W czasie Zlotu kierowcy pojazdów zobowiązani są do zachowania trzeźwości, a Organizator ma prawo to sprawdzić za
  pomocą alkomatu.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do dozoru nad swym mieniem ruchomym. Organizator nie odpowiada za winę w nadzorze w
  przypadku strat wywołanych w wyniku zaniedbania lub lekkomyślności uczestników.
 8. Uczestnicy Zlotu należący do ACP* wpłacają wpisowe w wysokości 900 zł za każdą osobę dorosłą, dzieci do 8 lat – 500 zł.
  Osoby nie należące do ACP wpłacają 1300 zł, dzieci do 8 lat – 700zł. Ze środków tych Organizator pokrywa koszt pobytu
  oraz atrakcje przewidziane dla Uczestników Zlotu, nagrody, tablice rajdowe, gadżety i pakiety startowe.
 9. Zamiar przyjechania samochodem innym niż podany w zgłoszeniu uczestnik jest zobowiązany zgłosić organizatorowi w
  formie pisemnej niezwłocznie. Tylko po wyrażeniu zgody przez organizatora, uczestnik może zmienić zgłoszony pojazd
  na inny. W przypadku przyjechania pojazdem innym niż zgłoszony i nie zgłoszenia tego faktu do organizatora oraz nie
  otrzymania zgody uczestnik jest zobowiązany ponieść pełne koszty uczestnictwa przedstawione przez organizatora (ok.
  3500 zł / osobę)
 10. Załogę samochodu uczestniczącego w Zlocie stanowi jedna lub dwie osoby. Każda dodatkowa osoba może być
  zgłoszona przez załogę do udziału w Zlocie za dodatkową opłatą za uczestnictwo oraz koszt zakwaterowania – w miarę
  wolnych miejsc.
 11. Udział w przejeździe kolumny samochodów zabytkowych jest dobrowolny.
 12. Organizator zapewnia ewentualną wymaganą organizację ruchu w asyście Policji. Pierwszeństwo wówczas posiadają
  pojazdy sprzed 1945 roku.
 13. Organizator zapewnia możliwość uczestnictwa w imprezie firmom, prowadzącym sprzedaż towarów i usług
  zaakceptowanych przez Organizatora Zlotu.
 14. Organizator zapewnia możliwość wymiany marketingowej i reklamowej na podstawie zawieranych odrębnych umów
  sponsorskich w celu pozyskania środków przeznaczonych na organizacje Zlotu.
 15. Uczestnik ma obowiązek umieścić w samochodzie za szybą w widocznym miejscu informacje dotyczące samochodu na
  formularzu wydanym przez organizatora w trakcje rejestracji zlotowej.
 16. Uczestnik zlotu ma obowiązek przez cały okres trwania IV Rendez Vous nosić plakietkę wydaną przez organizatora w
  momencie rejestracji zlotowej. Za zgubioną plakietkę uczestnik poniesie dodatkową opłatę w wysokości 100 zł.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć dokumentujących przebieg imprezy z
  udziałem uczestników i gości dla celów reklamowych i marketingowych imprezy. Uczestnictwo w Zlocie jest
  jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby materiałów filmowych i zdjęć
  dokumentujących przebieg imprezy dla celów reklamowych i marketingowych imprezy utrwalonych podczas jej
  trwania, wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach
  materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).
 18. Płatności dokonywane na poczet uczestnictwa w Zlocie dokonywane są bezpośrednio lub poprzez przelew na numer
  konta, podany na ostatnim etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego.
 19. Możliwość zwrotu wpisowego oraz płatności na poczet uczestnictwa w Zlocie bez wskazywania wyraźnej przyczyny
  istnieje na prośbę wpłacającego w ciągu 14 dni od daty dokonania płatności, nie później jednak niż do dnia 15 kwietnia
  2024 r.
 20. Podstawy prawne gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych: AMICALE CITROËN POLOGNE
  przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym: Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997
  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 – tekst jednolity) Rozporządzenie Ministra Spraw
  Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
  oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
  do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.).
 21. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.
 • Członkiem ACP jest osoba, która na dzień otwarcia zapisów na zlot złożyła deklarację członkowską oraz ma uregulowane
  bieżące składki członkowskie