Deklaracja członkowska
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko
Proszę wpisać datę i miejscowość
Ulica, numer, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
Nr telefonu komórkowego
Adres poczyty elektronicznej
Numer identyfikacji NIP lub numer PESEL
Urząd Skarbowy właściwy dla adresu miejsca zamieszkania
Proszę wpisać posiadany samochód lub samochody. W przypadku braku proszę wpisać NIE POSIADAM.
Podpisując niniejszą deklarację wyrażam wolę przystąpienia do Stowarzyszenia AMICALE CITROËN POLOGNE.

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią statutu Stowarzyszenia i Regulaminem Członkostwa, znam swoje prawa i obowiązki wynikające z przystąpienia do Stowarzyszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku, wynikających z niniejszej deklaracji i innych dokumentów związanych z przystąpieniem do Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz w celu sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia w zakresie zgodnym z wyznaczonymi przez statut Stowarzyszenia i przepisy prawa, celami. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuje się, pod rygorem usunięcia z listy członków stowarzyszenia, do opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej corocznie przez Zarząd stowarzyszenia.